Skip To Content
Deklaracije o usaglašenosti

Deklaracije o usaglašenosti

Ovo vozilo ima sisteme koji emituju i/ili primaju radio talase u skladu s Direktivom 1999/5/EC ili 2014/53/EU. Proizvođači sistema izjavljuju usaglašenost s Direktivom 1999/5/EU ili Direktivom 2014/53/EU.