Skip To Content

Izjava o privatnosti

Vaši lični podaci će biti obrađivani u svrhu upravljanja slučajem i/ili odgovaranja na Vaše zahteve od kontrolora Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Riselhajm na Majni, Nemačka, kao što sledi:


Obrada podataka se bazira na članu 6 (1) a) Opšte regulative o zaštiti podataka (GDPR) za slučajeve kada date svoju saglasnost i/ili na čl. 6 (1) b) GDPR-a za slučajeve zahteva korisnika.

Mi kao kontrolor obrađujemo sledeće elemente podataka za gorepomenute svrhe zajedno sa informacijama koje nam Vi dajete u vezi sa Vašim slučajem i/ili zahtevom:

 

Ime, prezime, e-pošta, poštanska adresa, telefonski broj (kućni i mobilni), pol, adresa na socijalnim medijima, poštanska adresa (ulica, poštanski kod i grad) i broj šasije i registarska tablica Vašeg Opel / Vauxhall vozila

Gorepomenuti podaci će se čuvati do 6 godina za slučajeve i zahteve klijenata i 15 godina za slučajeve pravnih problema.

Mi delimo Vaše gorepomenute podatke u gorepomenute svrhe sa odgovornim Nacionalnim centrom za podršku (NCP) i/ili odgovornim Opelovim partnerom kada je potrebno za upravljanje slučajem i/ili za odgovaranje na Vaše zahteve.

Mi delimo Vaše gorepomenute lične podatke u svrhu administrativne podrške sa angažovanim davaocima usluga.


Mi delimo sledeće lične podatke u navedenim slučajevima posebno sa sledećim davaocima usluga:

Ime, prezime i e-pošta za ankete za zadovoljstvo korisnika ukoliko nam date saglasnost - INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brašov, Rumunija.

Vaša prava

Kao subjekat podataka, imate pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje (pravo da budete zaboravljeni), pravo za ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor obradi Vaših ličnih podataka što je bazirano na čl. 6 (1) e) ili f) GDPR-a ili kada su lični podaci obrađivani u svrhu direktnog marketinga u saglasnosti sa važećim zakonom.


Molimo Vas da imate u vidu da su gorepomenuta prava ograničena zakonom i moraju biti ispunjena od strane nas samo u određenim uslovima.

Ukoliko želite da iskoristite svoja prava, molimo Vas da nas kontaktirate na email privacyrights@opel.com ili pismom na:
Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main


Vaše lične podatke možemo ažurirati, kao odgovorni kontrolor u bilo kom trenutku (npr. promena Vaše adrese)


Da ostvarite svoje pravo na žalbu (čl. 77 GDPR), molimo Vas da kontatirate ogovorni organ za zaštitu privatnosti zemlje u kojoj se nalazite. Za Srbiju, to je:

 

Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra br.15, 11000 Beograd, www.poverenik.rs

Pravo da povučete saglasnost

Imate pravo da povučete Vašu datu saglasnost u bilo kom trenutku. Da biste to uradili, molimo Vas da pošaljete email na adresu: cac@opel.com Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade bazirane na pristanku pre povlačenja istog.


Kontakt

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemačka, telefon: +49 (0) 6142 - 911 9800, e-pošta: kontakt@opel-infoservice.de, imena članova menadžmenta se mogu naći ovde: http://www.opel.de/tools/impressum.html
Službenik za zaštitu podataka:


Pošta: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65.443 Rüsselsheim am Main, Germany


E-pošta: Datenschutz@opel.com